Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt, grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.

 

Pełna lista gatunków chronionych i rzadkich, występujących na terenie Nadleśnictwa Łupawa nie jest znana, ze względu na brak specjalistycznych opracowań florystycznych i faunistycznych, obejmujących całą powierzchnię Nadleśnictwa.

 

  1. Rośliny chronione i rzadkie

Na gruntach należących do Nadleśnictwa Łupawa stwierdzono liczne stanowiska gatunków roślin objętych prawną ochroną, w tym ochroną ścisłą oraz ochroną częściową. Zlokalizowano również gatunki roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem w skali regionalnej lub krajowej. Lokalizacja stanowisk  jest corocznie aktualizowana podczas całorocznych prac gospodarczych i lustracji terenowych. Pełna lista gatunków jest dostępna w BIP Nadleśnictwa Łupawa w zakładce „Ochrona przyrody"

 

  1. Zwierzęta chronione

Na terenie Nadleśnictwa stwierdzono występowanie wielu gatunków chronionych i rzadkich zwierząt, w tym: bezkręgowców, płazów, gadów, gatunki ptaków i ssaków,

Pełna lista gatunków jest dostępna w BIP Nadleśnictwa Łupawa w zakładce „Ochrona przyrody"

 

  1. Strefy ochrony stanowisk porostów

W latach 2004 -2005, w ramach pracy naukowo-badawczej p.t. „Rozmieszczenie i ochrona stanowisk granicznika płucnika Lobaria pulmonaria dla potrzeb programów ochrony przyrody dla nadleśnictw" realizowanej pod kierunkiem prof. Wiesława Fałtynowicza z Uniwersytetu Wrocławskiego, przeprowadzono badania m.in. na terenie RDLP Szczecinek, które polegały na wyszukiwaniu stanowisk i projektowaniu stref ochronnych. Dwa stanowiska granicznika płucnika odnaleziono również w Nadleśnictwie Łupawa.  Decyzją RDOŚ w Gdańsku  z dnia 14.05.2009 roku ostatecznie ustalono strefy ochrony stanowiska granicznika płucnika na terenie leśnictw: Łupawa i Święchowo o łącznej powierzchni 3,26 ha.

 

  1. Miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową

 

Na terenie Nadleśnictwa Łupawa aktualnie jest utworzonych pięć stref, obejmujących ochroną miejsca rozrodu i regularnego przebywania ptaków objętych ochroną gatunkową. Podstawą prawną wyznaczenia granic stref ochrony były: Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego, Decyzja Wojewody Pomorskiego oraz Decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

 

Strefy ochronne ostoi, miejsc rozrodu i przebywania rzadkich gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową:

  • Bocian czarny – 2 stanowiska,
  • Bielik – 2 stanowiska,
  • Orlik krzykliwy – 1 stanowisko.