Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt, grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.

  1. Grzyby i porosty chronione i rzadkie

Na gruntach Nadleśnictwa Łupawa stwierdzono stanowiska 5 gatunków objętych prawną ochroną, w tym ochroną ścisłą - 1 gatunek, ochroną częściową - 4 gatunki. Zlokalizowano również 1 gatunek rzadki w skali regionalnej lub krajowej. Lokalizacja stanowisk jest corocznie aktualizowana podczas całorocznych prac gospodarczych i lustracji terenowych.

  1. Rośliny chronione i rzadkie

Na gruntach Nadleśnictwa Łupawa stwierdzono stanowiska 33 gatunki objęte prawną ochroną, w tym: 7 – ścisłą, 26 – częściową. Zlokalizowano również 2 gatunki rzadkie w skali regionalnej lub krajowej. Lokalizacja stanowisk jest corocznie aktualizowana podczas całorocznych prac gospodarczych i lustracji terenowych.

  1. Zwierzęta chronione

Na gruntach Nadleśnictwa Łupawa stwierdzono stanowiska 136 gatunków objętych prawną ochroną, w tym: 108 – ścisłą, 28 – częściową. Lokalizacja stanowisk jest corocznie aktualizowana podczas całorocznych prac gospodarczych i lustracji terenowych.

 

Grupa organizmów Gatunki objęte ochroną ścisłą Gatunki objęte ochroną częściową Gatunki rzadkie Razem W tym
Gatunki wymienione w załącznikach dyrektyw UE* Gatunki wymienione w Czerwonych Księgach lub Listach
Liczba gatunków zlokalizowanych na gruntach nadleśnictwa
Grzyby - 1 1 2 - 1
Porosty 1 3 - 4 - 2
Widłaki - 4 - 4 4 -
Mszaki - 13 1 14 2 -
 Rośliny  naczyniowe 7 9 1 17 - 6
Ślimaki i małże 3 1 - 4 3 3
Owady 3 2 - 5 3 3
Ryby 2 4 - 6 6 1
Płazy 4 6 - 10 1 1
Gady - 5 - 5 - -
Ptaki 89 4 - 93 20 9
Ssaki 9 10 - 19 4 -

 

Pełna lista gatunków jest dostępna w BIP Nadleśnictwa Łupawa w zakładce „Ochrona przyrody” w dokumencie „Program Ochrony Przyrody”