Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy „Dolina Słupi”

 

Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” zlokalizowany jest na gruntach sąsiadujących Nadleśnictw: Leśny Dwór i Bytów. Park został utworzony na mocy Uchwały Nr X/42/81 WRN w Słupsku z dnia 8 grudnia 1981 r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego Nr 9, poz. 23), zmienionej Rozporządzeniem Nr 10/98 Wojewody Słupskiego z dnia 21 sierpnia 1998 r. W związku ze zmianą ustaw obecnie obowiązującym aktem prawnym w sprawie Parku jest Uchwała Nr 146/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Park położony jest na terenie powiatu bytowskiego i słupskiego i obejmuje obszar o powierzchni 37 040 ha. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Łupawa zajmuje obszar o łącznej powierzchni 2 661,51 ha w tym na gruntach nadleśnictwa 1889,97 ha. Grunty te zlokalizowane są w obrębie Jasień i obejmują częściowo leśnictwa Jasień, Brzezinki i Skotawsko.

 

Wokół parku wyznaczona jest strefa ochronna będąca biocenotyczną otuliną do ochrony całego kompleksu, a zarazem obszarem głównych inwestycji potrzebnych do obsługi turystów i wczasowiczów. Strefa ochronna parku, o powierzchni 83 170 ha, ma na celu ochronę wód powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi oraz zachowanie walorów przyrodniczych parku.

 

Południowo-zachodnia część zasięgu Nadleśnictwa Łupawa stanowi północną strefę ochronną PK. W zasięgu Nadleśnictwa Łupawa otulina obejmuje powierzchnię 6 610,91 ha w gminach: Czarna Dąbrówka i Dębnica Kaszubska.