Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

 

        Projekt „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

     Celem projektu jest likwidacja w lasach nizinnych skutków pogorszenia stosunków wodnych, które spowodowały lub powodują zmiany w reżimie hydrologicznym całej zlewni. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podjęcie działań zwiększających potencjalne zdolności retencyjne lasów. Planowane w ramach projektu zatrzymanie wody na obszarach leśnych oraz spowolnienie jej odpływu ze zlewni zapewni nie tylko poprawę struktury bilansu wodnego, czyli ograniczenia skutków powodzi i suszy, ale przyczyni się też do ochrony jakości wód i zwiększenia różnorodności biologicznej obszarów wodno-błotnych oraz renaturyzacji bagien i mokradeł. Jednym z głównych założeń projektu jest wspieranie przyjaznych dla środowiska metod retencjonowania wody na terenie Lasów Państwowych.

W ramach projektu powstały na terenie Nadleśnictwa Łupawa małe obiekty retencyjne zatrzymujące oraz spowalniające odpływ wody ze zlewni:

·        2011 rok – zadanie: Zbiornik retencyjny Gogolewo, oddziały leśne 320, 321, 332/1" w ramach którego utworzono 2 retencyjne zbiorniki wodne oraz 3 budowle upustowe: mnich, przelew drewniano-kamienny i przepust. Powierzchnia zbiorników wynosi 1,09 ha, 1,14 ha oraz naturalnego zbiornika 0,05 ha, na których to obiektach zretencjonowano 18 335 m3 wody. Obecnie te niewielkie „oczka wodne" zainicjowały proces odtworzenia siedlisk związanych z terenami podmokłymi oraz powrót specyficznej  flory i fauny oraz odtworzenie różnorodności biologicznej w lokalnych ekosystemach leśnych.

·      2012 rok – zadanie: Renaturyzacja obszarów wodno – błotnych na terenie Nadleśnictwa Łupawa" w ramach którego utworzono 10 zastawek drewnianych oraz 5 progów spowalniających odpływ wody ze zlewni z możliwością regulacji piętrzenia wody oraz obszar wodno – błotnego z naturalnym zbiornikiem o pow. 3,18 ha. Obiekt retencjonuje wody o objętości 19 533 m3.  

 

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych wdraża, koordynuje i rozlicza projekt.

W latach 2010 – 2011 uczestniczyliśmy również w projekcie pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe obszarów leśnych na terenie RDLP Szczecinek" finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach tegoż przedsięwzięcia :

·  W 2010 roku zakupiliśmy samochód marki Nissan wyposażony w moduł gaśniczy o poj. 400 litrów z agregatem pianotwórczym o pojemności do 20 litrów,

·   W 2011 roku wybudowaliśmy stalową wieżę przeciwpożarową o wys. 41 m.b. na terenie leśnictwa Święchowo.