Sprzedaż choinek Sprzedaż choinek

Przetarg na sprzedaż choinek w 2017 r.

Nadleśnictwo Łupawa

Łupawa 49

76-242 Łupawa

 

o g ł a s z a

 

przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż choinek w 2017 r.

 

Nadleśnictwo Łupawa oferuje do sprzedaży choinki świerka pospolitego w ilościach ca jak niżej:

 1. Choinki świerka pospolitego o wysokości do 1,5 mb – ca 400 szt;

          Cena wywoławcza: 13 zł/szt netto;

 1. Choinki świerka pospolitego o wysokości 1,6 – 2,5 mb  – ca 400 szt;

          Cena wywoławcza: 18 zł/szt netto;

 

Warunki udziału w przetargu:

 1. Złożenie oferty na określoną partię choinek – nie mniej niż 50 szt. lub wielokrotność 50 (choinki pozyskane, nieopakowane ).
 2. Oferta powinna zawierać:
 •  imię nazwisko lub nazwę  oferenta, jego adres,
 • datę sporządzenia oferty,
 • ilość szt., proponowaną cenę netto  za 1 szt. oraz wysokość choinek ,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 1. Wniesienie wadium w wysokości 10% wartości oferty.

 

Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg choinki 2017” należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Łupawa (pokój Nr 3) do dnia 29.11.2017 r. do godz. 900  

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.11.2017 r. o godz. 930  w siedzibie Nadleśnictwa Łupawa pokój Nr 6– sala narad.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest najwyższa cena za 1 szt.

Okres związania z ofertą wynosi 14 dni.

Wadium należy wpłacić w kasie n-ctwa lub przelewem na konto Nadleśnictwa Łupawa (BGŻ BNP PARIBAS nr 91 2030 0045 1110 0000 0092 8600) do dnia 29.11.2017 r. do godz.900. Wniesienie wadium przelewem będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Nadleśnictwa Łupawa.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent którego oferta została przyjęta uchyla się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty             a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny.

 

Do przetargu nie będą dopuszczeni oferenci:

 1. Posiadający przeterminowane zobowiązania finansowe w Nadleśnictwie Łupawa.
 2. Których oferty nie są zgodne z warunkami udziału przetargu.

 

Inne informacje:

 1. Dokładne rozliczenie ilości choinek nastąpi po ich pozyskaniu, posortowaniu wg klas wysokości oraz odbiorze ilościowym przez pracowników Nadleśnictwa Łupawa;
 2. Do podanych cen należy doliczyć stawkę VAT w wysokości 23%;
 3. Płatność przed odbiorem choinek z plantacji.

 

     Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tą samą cenę oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyn a także bez prawa do protestów i odwołań.

Plantację z oferowanymi choinkami można oglądać po wcześniejszym umówieniu się z leśniczym Leśnictwa Łupawa, kontakt 696 423 507.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Nadleśnictwa Łupawa,

tel. +48 59 846 35 46.