Wydawca treści Wydawca treści

Strefy ostoi

a) Strefy ochrony stanowisk porostów
 W latach 2004 -2005, w ramach pracy naukowo-badawczej p.t. „Rozmieszczenie i ochrona stanowisk granicznika płucnika Lobaria pulmonaria dla potrzeb programów ochrony przyrody dla nadleśnictw" realizowanej pod kierunkiem prof. Wiesława Fałtynowicza z Uniwersytetu Wrocławskiego, przeprowadzono badania m.in. na terenie RDLP Szczecinek, które polegały na wyszukiwaniu stanowisk i projektowaniu stref ochronnych. Dwa stanowiska granicznika płucnika odnaleziono również w Nadleśnictwie Łupawa.  Decyzją RDOŚ w Gdańsku  z dnia 14.05.2009 roku ostatecznie ustalono strefy ochrony stanowiska granicznika płucnika na terenie leśnictw: Łupawa i Święchowo o łącznej powierzchni 3,26 ha.
Decyzją RDOŚ w Gdańsku z dnia 21.08.2012 roku ustanowiono również strefę ochrony stanowisk brodaczki zwyczajnej na terenie leśnictwa Flisów o pow. 0,32 ha.

b) Miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową

Na terenie Nadleśnictwa Łupawa aktualnie jest utworzonych sześć stref, obejmujących ochroną miejsca rozrodu i regularnego przebywania ptaków objętych ochroną gatunkową. Podstawą prawną wyznaczenia granic stref ochrony były: Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego, Decyzja Wojewody Pomorskiego oraz Decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.


Ustalono 6 stref dla następujących gatunków ptaków:
• Bociana czarnego – 2 stanowiska,
• Bielika – 1 stanowisko
• Puchacza – 1 stanowisko,
• Orlika krzykliwego – 1 stanowisko,
• Kani rudej – 1 stanowisko.