Wydawca treści Wydawca treści

Plan urządzenia lasu

          Decyzją Ministra Środowiska z dnia 31.03.2009r. na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) oraz art. 104 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 marca 2009r., znak ZU-7015-3/09 został zatwierdzony Plan Urządzenia Lasu sporządzony na lata 2008 - 2017 dla Nadleśnictwa Łupawa.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łupawa określa zadania dotyczące:
-  etatu miaższościowego użytków głównych (rębnych i przedrębnych) w ilości 663 194 m3 grubizny drewna netto,
-  projektowanej powierzchni zalesień i odnowień- 1 635,32ha,
-  projektowanej powierzchni pielęgnowania lasu – 8 741,80 ha,
-  ochrony lasu, w tym również zadań ochrony przeciwpożarowej,
-  gospodarki łowieckiej,
-  potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej.

Dla obrębu Jasień trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania właściwej decyzji.